เปรียบเทียบจำนวนรับ กสพท 62-64

19 พฤษภาคม 2564

เปรียบเทียบจำนวนรับ กสพท 62-64

“แพทย์ - ทันตะ - เภสัช - สัตวแพทย์”

ใน กสพท 64 ม. ไหนรับเท่าไรกันบ้าง ?

 

tcas 65

คณะแพทยศาสตร์  รับรวม 1,270 คน

+มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 คน

+จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 176 คน

+จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศ 30 คน

+มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 55 คน

+มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 65 คน

+มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 คน

+มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงบาลรามาธิบดี) 109 คน

+มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงบาลรามาธิบดี)-+วิทยาลัยวิทยาศาสตร์แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 24 คน

+มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) 260 คน

+มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 40 คน

+มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 13 คน

+มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 13 คน

+มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ 150 คน

+มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ 40 คน

+มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล) 50 คน

+มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล)-โรงบาลตากสิน 20 คน

+วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (ชาย) 60 คน

+วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (หญิง) 40 คน

+มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 คน

+มหาวิทยาลัยบูรพา 32 คน

+มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 คน

+มหาวิทยาลัยสยาม 15 คน

 

tcas 65

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับรวม 351 คน

+จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80 คน

+มหาวิทยาลัยมหิดล 83 คน

+มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 คน

+มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25 คน

+มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58 คน

+มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 คน

+มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 คน

+มหาวิทยาลัยนเรศวร 40 คน

+มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 คน

 

tcas 65

คณะสัตวแพทยศาสตร์  รับรวม 355 คน

+จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 120 คน

+มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 65 คน

+มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 คน

+มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 คน

+มหาวิทยาลัยมหิดล 40 คน

+มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์แพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 10 คน

+มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 20 คน

+มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 คน

+มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 30 คน

+มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 10 คน

+มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ 10 คน

 

tcas 65

คณะเภสัชศาสตร์  รับรวม 646 คน

+จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บริบาลทางเภสัชกรรม) 71 คน

+จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เภสัขกรรมอุตสาหการ) 80 คน

+มหาวิทยาลัยมหิดล 140 คน

+มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 85 คน

+มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน

+มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เภสัขกรรมอุตสาหการ) 20 คน

+มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30 คน

+มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 คน

+มหาวิทยาลัยบูรพา 120 คน

+มหาวิทยาลัยสยาม 20 คน

+มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 20 คน

+มหาวิทยาลัยพายับ 20 คน

+มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 คน

สมัครสอบ