Dek64 อ่านระเบียบการแล้ว งง

03 พฤษภาคม 2564

Dek64 อ่านระเบียบการแล้ว งง 
ค่าน้ำหนักคะแนน VS เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 
(ต่างกันอย่างไร)

 

- ค่าน้ำหนักคะแนน
หมายถึง  องค์ประกอบคะแนน ซึ่งในในการคัดเลือก
 
- เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
หมายถึง  คณะ สาขา กำหนดเงื่อนไข ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเกินกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่กำหนด เท่านั้นถึงจะสมัครได้

สมัครสอบ