เลือกแพคเกจที่เหมาะกับนักเรียน

 • แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
  (แพคสอบติดหมอ ราคา 1,290 บาท)
 • วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  (แพคสอบติดวิศวกรรม ราคา 990 บาท)
 • รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร ฉุกเฉินการแพทย์ พยาบบาล สาธารณสุขและอาชีวอนามัย
  (แพคสอบติดวิทย์สุขภาพ ราคา 990 บาท)
 • อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์
  (แพคสอบติดอักษร-มนุษย์ ราคา 990 บาท)
 • บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์
  (แพคสอบติดบัญชี-บริหาร ราคา 990 บาท)
 • นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ นวัตกรรมการสื่อสาร
  (แพคสอบติดนิเทศฯ ราคา 990 บาท)
 • นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปรัชญาการเมือง
  (แพคสอบติดสังคมฯ ราคา 990 บาท)
 • สถาปัตยกรรมและการออกแบบ จิตรกรรมและประติมากรรม วิจิตรศิลป์
  (แพคสอบติดสถาปัตยกรรม ราคา 990 บาท)
 • ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการเรียนรู้
  (แพคสอบติดครุศาสตร์ ราคา 990 บาท)

สนใจสมัคร สอบฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ทัก Index เพื่อขอรับโค้ดส่วนลด
สมัครสอบ