Dek65 "9 วิชาสามัญ" สำคัญมาก 

20 พฤษภาคม 2564

Dek65 "9 วิชาสามัญ" สำคัญมาก 

เพราะรอบที่ 3 ปรับเหลือ 1 เกณฑ์รับ ใน TCAS65

กฎเหล็ก  ของ DEK65 ห้ามซิ่ว 

tcas 65

ยังไงก็ต้องสอบ วิเคราะห์ข้อสอบรุ่นพี่ 

(เหมือนเดิม) ภาษาอังกฤษ : ปรนัย 80 ข้อ : เฉลี่ยเวลาทำ 1 นาที 7 วินาที

(เหมือนเดิม) ภาษาไทย : ปรนัย 50 ข้อ : เฉลี่ยเวลาทำ 1 นาที 48 วินาที

(เหมือนเดิม) สังคม : ปรนัย 50 ข้อ : เฉลี่ยเวลาทำ 1 นาที 48 วินาที

(ปรับใหม่) คณิต 1 : ปรนัย 25 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ : เฉลี่ยเวลาทำ 3 นาที

(ปรับใหม่ ฟิสิกส์ : ปรนัย 25 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ : เฉลี่ยเวลาทำ 3 นาที

(ปรับใหม่) เคมี : ปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 5 ข้อ : เฉลี่ยเวลาทำ 2 นาที

(ปรับใหม่) ชีววิทยา : ปรนัย 50 ข้อ : เฉลี่ยเวลาทำ 1 นาที 48 วินาที

สมัครสอบ