กฎเหล็ก  ของ DEK65 ห้ามซิ่ว 

19 พฤษภาคม 2564

กฎเหล็ก  ของ DEK65 ห้ามซิ่ว 

"GAT / PAT สนามสอบแรกและสนามสอบสุดท้าย "

เตรียมตัวดี ยังไงก็รอด 

 

tcas 65

 

วิเคราะห์ข้อสอบ GAT / PAT ของรุ่นพี่ TCAS64

- GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1 : 2 บทความ : เฉลี่ยขต่อข้อ 2 นาที 30 วินาที

- GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 : 60 ข้อ : เฉลี่ยต่อข้อ 1 นาที 30 วินาที

-  PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ : 40 ข้อ : เฉลี่ยต่อข้อ 4 นาที 30 วินาที

- PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ : 100 ข้อ : เฉลี่ยต่อข้อ 1 นาที 48 วินาที

- PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ : 100 ข้อ : เฉลี่ยต่อข้อ 1 นาที 48 วินาที

- PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ : 70 ข้อ

- PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู : 120 ข้อ : เฉลี่ยต่อข้อ 1 นาที 30 วินาที

- PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ : 100 ข้อ : เฉลี่ยต่อข้อ 1 นาที 48 วินาที

- PAT7 ความถนัดทางภาษา : 100 ข้อ : เฉลี่ยต่อข้อ 1 นาที 48 วินาที

สมัครสอบ