หาทีมที่ใช่ สำหรับตัวเอง ก่อนสมัครสอบ "วิชาสามัญ" 

17 พฤษภาคม 2564

หาทีมที่ใช่ สำหรับตัวเอง ก่อนสมัครสอบ "วิชาสามัญ" 

tcas 65

ทีมสายหมอ 

+ คณะแพทยศาสตร์

+ คณะทันตแพทยศาสตร์

+ คณะเภสัชศาสตร์

+ คณะสัตวแพทย์

ต้องสอบ 7 วิชาสามัญ + วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.

 

tcas 65

ทีมผู้ช่วยหมอ 

+ คณะสหเวชศาสตร์

+ คณะพยาบาลศาสตร์

+ คณะสาธารณสุขศาสตร์

+ คณะจิตวิทยา

ต้องสอบ 7 วิชาสามัญ

 

tcas 65

ทีมนักสื่อสาร

+ คณะครุศาสตรฺ์

+ คณะศิลปกรรมศาสตร์

+ คณะอักษรศาสตร์

+ คณะมนุษยศาสตร์

+ คณะนิเทศศาสตร์

+ คณะการโรงแรม-ท่องเที่ยว

ต้องสอบ 3 วิชาสามัญ (ไทย,อังกฤษ,สังคมศึกษา)

 

tcas 65

ทีมนักพัฒนา 

+ คณะวิศวกรรมศาสตร์

+ คณะวิทยาศาสตร์

+ คณะเกษตรศาสตร์

+ คณะประมง

+ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ต้องสอบ 7 วิชาสามัญ (ไทย,อังกฤษ,สังคมศึกษา,คณิต 1,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา)

 

tcas 65

ทีมธุรกิจ&สังคม 

+ คณะบัญชี

+ คณะบริหาร

+ คณะนิติศาสตร์

+ คณะรัฐศาสตร์

ต้องสอบ 4 วิชาสามัญ (ไทย,อังกฤษ,สังคมศึกษา,คณิต 1/2)

สมัครสอบ