เกรดเท่าไหร่ ถึงจะสมัคร จุฬาฯ ได้

14 พฤษภาคม 2564

เกรดเท่าไหร่ ถึงสมัคร TCAS64 รอบ 3 จุฬาฯ 

tcas 65

เกรด 2.00 ขึ้นไป 

- ครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาระบบนอกโรงเรียน

 

เกรด 2.50 ขึ้นไป 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา)

- คณะรัฐศาสตร์ (ทุกสาขา)

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

- สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 

เกรด 2.75 ขึ้นไป 

- คณะอักษรศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา)

- คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

- คณะนิเทศศาสตร์

- คณะนิติศาสตร์

- คณะสหเวชศาสตร์

 

เกรด 3.00 ขึ้นไป 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- คณะพาณิชยกรรมศาสตร์และการบัญชี

- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา

- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา

- คณะจิตวิทยา

สมัครสอบ