18 อาชีพราชการ ใครฝันอยากทำงานด้านนี้ 

13 พฤษภาคม 2564

18 อาชีพราชการ ใครฝันอยากทำงานด้านนี้ 

ต้องเลือกเรียน คณะ อะไร! เตรียมตัวสอบอย่างไร 

 

tcas 65

เจ้าหน้าที่โบราณคดี ต้องเลือกสมัคร

- คณะโบราณคดี

- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์

 

tcas 65

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ต้องเลือกสมัคร

- คณะวนศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม

 

tcas 65

เภสัชกร ต้องเลือกสมัคร

- คณะเภสัชศาสตร์

 

tcas 65

แพทย์ ต้องเลือกสมัคร

- คณะแพทยศาสตร์

 

tcas 65

ครู ต้องเลือกสมัคร

- คณะศึกษาศาสตร์

- คณะครุศาสตร์

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

tcas 65

ตำรวจ ต้องเลือกสมัคร

- คณะนิติศาสตร์

- คณะรัฐศาสตร์

- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 

tcas 65

ทหาร ต้องเลือกสมัคร

- คณะนิติศาสตร์

- คณะรัฐศาสตร์

 

tcas 65

ทันตแพทย์ ต้องเลือกสมัคร

- คณะทันตแพทยศาสตร์

 

tcas 65

นักเทคนิคการแพทย์ ต้องเลือกสมัคร

- คณะเทคนิคการแพทย์

 

tcas 65

นักการทูต ต้องเลือกสมัคร

- คณะรัฐศาสตร์

 

tcas 65

นิติกร ต้องเลือกสมัคร

- คณะนิติศาสตร์

 

tcas 65

ผู้คุมเรือนจำ ต้องเลือกสมัคร

- คณะรัฐศาสตร์

 

tcas 65

ปลัดอำเภอ ต้องเลือกสมัคร

- คณะนิติศาสตร์

- คณะรัฐศาสตร์

- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

tcas 65

ผู้พิพากษา ต้องเลือกสมัคร

- คณะนิติศาสตร์

 

tcas 65

พยาบาล ต้องเลือกสมัคร

- คณะพยาบาลศาสตร์

 

tcas 65

วิศวกร ต้องเลือกสมัคร

- คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

tcas 65

สัตวแพทย์ ต้องเลือกสมัคร

- คณะสัตวแพทย์

 

tcas 65

อัยการ ต้องเลือกสมัคร

- คณะนิติศาสตร์

สมัครสอบ