3 คำเชื่อม GAT เชื่อมโยง ไม่มีพลาดคว้า 150 เต็มแน่นอน

12 พฤษภาคม 2564

เจอคำนี้  แทนสัญลักษณ์ได้เลย 
3 คำเชื่อม GAT เชื่อมโยง ไม่มีพลาดคว้า 150 เต็มแน่นอน

tcas 65


องค์ประกอบ แทนด้วย D
เจอคำเหล่านี้
- ประการ
- ประกอบด้วย
- ลักษณะ
- คุณสมบัติ
- เช่น
- ได้แก่
- คือ

เหตุ-ผล แทนด้วย A
เจอคำเหล่านี้
- ทำให้
- ส่งผลให้
- เกิดจาก
- เป็นผลมาจาก
- เป็นสาเหตุของ
- เพราะ
- อันเนื่องมาจาก
- คือที่มาของ

ยับยั้ง แทนด้วย F
เจอคำเหล่านี้
- ลดลง
- ยับยั้ง
- ชะลอ
- ปกป้อง
- ขัดขวาง
- บั่นทอน

สมัครสอบ