รวมวิธีการคิดคะแนน Admission 1 

06 พฤษภาคม 2564

รวมวิธีการคิดคะแนน Admission 1 

7 ม.ดัง ใน  TCAS 64 รอบที่ 3

 

 

 

 

 

 

* จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (มีค่าน้ำหนัก)

คะแนนเต็ม 30,000 คะแนน

(คะแนน GAT/PAT x ค่าน้ำหนัก) + (คะแนนวิชาสามัญ x 3 x ค่าน้ำหนัก)

 

* มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มีค่าน้ำหนัก)

คะแนนเต็ม 30,000 คะแนน

(คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม x ค่าน้ำหนัก)

 

* มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มีค่าน้ำหนัก)

คะแนนเต็ม 30,000 คะแนน

(คะแนน GAT/PAT x ค่าน้ำหนัก) + (คะแนนวิชาสามัญ x 3 x ค่าน้ำหนัก) + (คะแนน O-NET x 3 x ค่าน้ำหนัก)

 

* มหาวิทยาลัยนเรศวร (มีค่าน้ำหนัก)

คะแนนเต็ม 30,000 คะแนน

GPAX 20%, O-NET 30%, GAT/PAT 50%

 

* มอ. (ไม่มีค่าน้ำหนัก)

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

(GAT + PAT + วิชาสามัญ)

สมัครสอบ