อยาก สอบติดหมอ กสพท. ในปีหน้าต้องเริ่มยังไงดี

03 พฤษภาคม 2564น้อง ม.5 เด็กวิทย์ หรือ เด็กศิลป์ อยากสอบติด #กสพท ในปีหน้าต้องเริ่มยังไงดี บอกหมดในโพสต์นี้ (สรุปมาให้แล้ว) 

STEP 1 เข้าใจเกณฑ์คะแนนคัดเลือก
30% วิชาเฉพาะ กสพท.
ประกอบด้วย
- พาร์ทเชาวน์ปัญญา 
- พาร์ทจริยธรรมแพทย์ 
- พาร์ทเชื่อมโยง 

70% วิชาสามัญ 
ประกอบด้วย
-  คณิตศาสตร์ 1
- ฟิสิกส์
- เคมี 
- ชีววิทยา 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาไทย 
- สังคมศึกษา 

O-NET ในการการศึกษา 2565 ไม่ได้นำใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนการคัดเลือกขั้นต่ำ 60%
.
STEP 2

สมัครสอบ