สถิติการสอบ

GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1 เชื่อมโยง

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 นิศารัตน์ พานะรมย์ เบ็ญจะมะมหาราช 135.37
2 ชนิกา กันปี วัชรวิทยา 135.37
3 จณิสตา พงษ์สิน 135.37

GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ณณัฏฐ์ ศรีลามาตย์ สายปัญญารังสิต 132.50

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พีรณัฐ กรชาลกุล เตรียมอุดมศึกษา 261.00

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พีรณัฐ กรชาลกุล เตรียมอุดมศึกษา 204.00

PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศลิษา ภู่ขวัญทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 200.00

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ภศกร ปัญญาธัญพงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 187.50

PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พรรณรงค์ นกเนียม 261.00

PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พิชญ์สินี เจริญวิกรม ราชินีบน 189.00

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 รินรดา ศิริพรทุม 261.00

PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศิรประภา ทองศรี สตรีพัทลุง 195.00
สมัครสอบ