Dek65 ควรรู้ ! 4 รอบ 4 รูปแบบ ใน TCAS65

04 พฤษภาคม 2564

4 รอบ 4 รูปแบบ ใน TCAS65 
ที่น้อง ม.5 ต้องรู้ คะแนน O-NET ยังคงมีให้เลือกสอบ 
(บาง ม. อาจจะกำหนดคะแนน O-NET ในเกณฑ์ Admission 1 ได้)

Dek65 ต้องสอบอะไรบ้าง  ?
- GAT
- PAT
- 9 วิขาสามัญ
- O-NET
- วิชาเฉพาะ กสพท

เกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 4 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio 
สมัครกับใคร  มหาวิทยาลัย
เกรดเฉลี่ยที่ใช้  4-5 เทอม
ใครสามารถสมัครได้บ้าง  Dek65
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GPAX, Portfolio, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

รอบที่ 2 โควตา 
สมัครกับใคร  มหาวิทยาลัย
เกรดเฉลี่ยที่ใช้  4-5 เทอม
ใครสามารถสมัครได้บ้าง  Dek65
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GPAX, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

รอบที่ 3 Admission 
สมัครกับใคร  mytcas.com
เกรดเฉลี่ยที่ใช้  6 เทอม
ใครสามารถสมัครได้บ้าง  Dek65, เด็กซิ่ว
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GPAX, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 
สมัครกับใคร  มหาวิทยาลัย
เกรดเฉลี่ยที่ใช้  6 เทอม
ใครสามารถสมัครได้บ้าง Dek65, เด็กซิ่ว
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก  GPAX, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ

สมัครสอบ