เกณฑ์การคัดเลือก Admission 1 ม.นเรศวร ใน TCAS64 รอบที่ 3

04 พฤษภาคม 2564

รวมให้แล้ว คะแนนต่ำสุด - สูงสุด 
เกณฑ์การคัดเลือก Admission 1  ม.นเรศวร
ใน TCAS64 รอบที่ 3

ดูวิธีการคำนวณคะแนน (หน้า 2-4)
เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน  shorturl.asia/xXbro

สมัครสอบ