น้อง ม.5 ต้องรู้เรื่องนี้ รอบ 3 ใน TCAS 65 มีการเปลี่ยนแปลง

04 พฤษภาคม 2564

น้อง ม.5 ต้องรู้เรื่องนี้ 
รอบ 3 ใน TCAS 65 มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับลดเหลือเกณฑ์เดียว 

3 ผลกระทบที่ส่งผลกับน้องแน่นอน ‼
- ผลคะแนนสอบ ส่งผลต่อคณะ สาขา ที่จะติด
- ต้องคำนวณคะแนนเอง ทุกลำดับที่สมัคร
- ไม่มีสถิติต่ำสุด - สูงสุด ทุก ม. ให้เปรียบเทียบ

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก TCAS 65
เหลือเพียง  เกณฑ์ Admission 1
โดยใช้ผลคะแนนสอบ
- GAT
- PAT
-  9 วิชาสามัญ
-  วิชาเฉพาะ กสพท.
-  วิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ


O-NET ยังคงมีการจัดสอบ 
แต่นักเรียนสามารถเลือกได้เอง สอบ / ไม่สอบ โดยมหาวิทยาลัยยังคงสามารถกำหนดคะแนน O-NET เป็นเกณฑ์การคัดเลือก หรือ องค์ประกอบคะแนนขั้นต่ำได้อยู่ แต่ กสพท. จะยกเลิกการใช้ O-NET เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ 60%

สมัครสอบ