5 ขั้นตอน คำนวณคะแนนน้อง กสพท 64

03 พฤษภาคม 2564

5 ขั้นตอน  คำนวณคะแนนน้อง กสพท 64
ลองคำนวณให้ดู จากคะแนนพี่บิว ที่ 1 กสพท. ปี 62

คะแนนรวม ได้ 83.48 คะแนน


* วิชาเฉพาะแพทย์ คะแนนที่ได้
- พาร์ทเชาวน์ปัญญา   75.55 คะแนน
- พาร์ทจริยธรรมแพทย์   46.25 คะแนน
- พาร์ทเชื่อมโยง   100 คะแนน


* 7 วิชาสามัญ คะแนนที่ได้
- คณิตศาสตร์ 1  100 คะแนน
- ฟิสิกส์  88 คะแนน
- เคมี  86 คะแนน
- ชีววิทยา  88.75 คะแนน
- ภาษาอังกฤษ  83.75 คะแนน
- ภาษาไทย  88 คะแนน
- สังคมศึกษา  70 คะแนน

* O-NET คะแนนที่ได้
- ภาษาไทย  86 คะแนน
- สังคมศึกษา  65 คะแนน
- คณิตศาสตร์  97.5 คะแนน
- ภาษาอังกฤษ  90 คะแนน
- วิทยาศาสตร์  86.4 คะแนน

 

สมัครสอบ