ประกาศผลแล้ว GAT / PAT (ปีการศึกษา 2564)

03 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลแล้ว GAT / PAT (ปีการศึกษา 2564)
เรารวมไว้ให้แล้ว คะแนนเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง 

2 ช่องทางประกาศผลคะแนนสอบ

ช่องทางที่ 1  http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login
- คลิก เมนู ผลสอบ ของ การสอบ GAT/PAT 
- คลิก การจัดสอบ เลือก การสอบ GAT/PAT ประจำปี 2564 (มีนาคม 2564)
ช่องทางที่ 2 ระบบ E-Score

ช่องทางที่ 2  http://escore.niets.or.th/escore/
- เข้าระบบด้วย เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่านเดียวกับ ระบบ GAT/PAT

สมัครสอบ