Dek64 ใครอยากเข้า ม.ธรรมศาสตร์

03 พฤษภาคม 2564

Dek64 ใครอยากเข้า ม.ธรรมศาสตร์ 
ส่องคะแนนต่ำสุด-สูงสุดรุ่นพี่ 

เกณฑ์ Admission 1 ใน TCAS63

การคิดคะแนน Admission 1 ม.ธรรมศาสตร์
(คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม x ค่าน้ำหนัก)

สมัครสอบ